Smer: Međunarodno poslovanje

I GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Tržišna ekonomija I 8
Sociologija menadžmenta I 6
Poslovna matematika I 6
Poslovna informatika I 6
Engleski jezik Ia I 4
Uvod u biznis II 6
Ekonomika poslovanja II 7
Marketing II 8
Poslovna statistika II 6
Engleski jezik Ib II 3
Ukupno 60

II GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Računovodstvo III 7
Finansijski menadžment III 7
Poslovno pravo III 6
Upravljanje ljudskim resursima III 7
Engleski jezik IIa III 3
Međunarodni ekonomski odnosi IV 6
Međunarodni marketing IV 7
Menadžment operacija i kvaliteta IV 6
Berze i finansijska tržišta IV 7
Engleski jezik IIb IV 4
Ukupno 60

III GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Organizaciono ponašanje V 9
Osnovi menadžment informacionih sistema V 9
Analiza poslovanja V 9
Engleski jezik IIIa V 3
Međunarodno bankarstvo VI 9
Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama VI 9
Ekonomske integracije – instutucionalni okviri VI 8
Engleski jezik IIIb VI 4
Ukupno 60

IV GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Strategijski menadžment VII 6
Ekonomika spoljne trgovine VII 6
Međunarodno poslovno pravo VII 6
Pravo EU VII 6
Odnosi sa javnošću VII 6
Interkulturni menadžment VIII 7
Međunarodne poslovne finansije VIII 8
Upravljanje istraživanjem i razvojem VIII 7
Upravljanje projektima sa principima investicija VIII 8
Ukupno 60

Smer: Kompjuterski inženjering

I GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Tržišna ekonomija I 8
Sociologija menadžmenta I 6
Poslovna matematika I 6
Poslovna informatika I 6
Engleski jezik Ia I 4
Uvod u biznis II 6
Ekonomika poslovanja II 7
Marketing II 8
Poslovna statistika II 6
Engleski jezik Ib II 3
Ukupno 60

II GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Računovodstvo III 7
Finansijski menadžment III 7
Poslovno pravo III 6
Upravljanje ljudskim resursima III 7
Engleski jezik IIa III 3
Analiza IS IV 9
Osnovi programiranja IV 9
Poslovne računarske aplikacije IV 8
Engleski jezik IIb IV 4
Ukupno 60

III GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Ogranizaciono ponašanje V 9
Osnovi menadžment informacionih sistema V 9
Analiza poslovanja V 9
Engleski jezik IIIa V 3
Menadžment IS VI 8
Internet poslovno programiranje VI 9
Projektovanje IS VI 9
Engleski jezik IIIb VI 4
Ukupno 60

IV GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Strategijski menadžment VII 6
Ekonomika spoljne trgovine VII 6
Međunarodno poslovno pravo VII 6
Pravo EU VII 6
Odnosi sa javnošću VII 6
IDSS VIII 10
Informacione mreže u poslovnom okruženju VIII 10
Elektronsko poslovanje VIII 10
Ukupno 60

Smer: Izvršno upravljanje

I GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Tržišna ekonomija I 8
Sociologija menadžmenta I 6
Poslovna matematika I 6
Poslovna informatika I 6
Engleski jezik Ia I 4
Uvod u biznis II 6
Ekonomika poslovanja II 7
Marketing II 8
Poslovna statistika II 6
Engleski jezik Ib II 3
Ukupno 60

II GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Računovodstvo III 7
Finansijski menadžment III 7
Poslovno pravo III 6
Upravljanje ljudskim resursima III 7
Engleski jezik IIa III 3
Marketing logistika IV 9
Poslovna korespondencija IV 9
Poslovne računarske aplikacije IV 8
Engleski jezik IIb IV 4
Ukupno 60

III GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Organizaciono ponašanje V 9
Osnovi menadžment informacionih sistema V 9
Analiza poslovanja V 9
Engleski jezik IIIa V 3
Poslovna komunikacija VI 9
Ponašanje potrošača VI 6
Instrumenti platnog prometa VI 8
Engleski jezik IIIb VI 4
Ukupno 60

IV GODINA

Naziv predmeta    semestar    ESPB
Strategijski menadžment VII 6
Ekonomika spoljne trgovine VII 6
Međunarodno poslovno pravo VII 6
Pravo EU VII 6
Odnosi sa javnošću VII 6
Poslovna etika VIII 15
Industrijski odnosi VIII 15
Ukupno 60