Odluku i o raspisivanju konkursa za upis u prvu godinu studija programa donosi senat Univerziteta “Džon Nezbit”, na predlog naučno-nastavnog veća Fakulteta i saglasnost saveta Fakulteta. Konkurs je jedinstven za sve institucije Univerziteta.

Za upis u prvu godinu ovih studija mogu da se prijave:

  • kandidati-državljani RS i pripadnici srpske nacionalne manjine iz Republike Srpske i Srpske Krajine,
  • kandidati-strani državljani.

Kandidati-državljani RS i pripadnici srpske nacionalne manjine iz Republike Srpske i Srpske Krajine moraju da imaju srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine, stečeno u RS, ili Republici Srpskoj ili Srpskoj Krajini, ili u inostranstvu ukoliko im je priznata isprava (diploma) od strane nadležnog ministarstva RS.

Kandidati-strani državljani se upisuju pod istim uslovima kao državljani RS, uz dokaz o državljanstvu, priznatoj stranoj srednjoškolskoj ispravi od strane nadležnog ministarstva ukoliko je stečena u inostranstvu, i uz odgovarajući nivo znanja srpskog jezika u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja.

Vrsta znanja koje se proverava pri upisu odgovara programu studija; proverava se nivo prethodno stečenih znanja iz sledećih predmeta: Ekonomika poslovanja, Engleski, Sociologija, Matematika i Informatika (kandidat bira 2 od navedenih 5 ). Način provere odgovara ovom programu i sprovodi se u formi testa.

Redosled kandidata se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha ostvarenog u srednjem obrazovanju (maksimalno 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (maksimalno 60 bodova).

Kandidati koji ostvare manje od 50 bodova ukupno ne mogu ostvariti pravo na upis, iako se rangiraju u okviru broja studenata za koji je raspisan konkurs.

Student se upisuje u statusu studenta koji se sam finansira ili studenta koji se finansira iz budžeta Fakulteta prema odluci senata Univerziteta.

Bez prijemnog ispita može se upisati: lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, student osnovnih studija druge škole koji je položio sve ispite sa prve godine i ostvario 60 ESPB, lice kome je prestao status studenta, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija i ostvarilo 60 ESPB.

Sprovođenje upisa vrši Komisija za upis kandidata.