Svrha programa

Program osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija, utemeljen na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim i međunarodnim okvirima, predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju – potrebe za novim komeptencijama, znanjima i veštinama. Program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća.

Svrha programa osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan rad u prepoznatljivim i jasnim profesijama i zanimanjima u oblasti ekonomske struke. Programom se osposobljavaju studenti za izvršavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim funkcijama – finansijama, računovodstvu, planu i analizi, nabavci, prodaji, marketingu, logistici i drugim funkcijama.

Pored osposobljavanja studenata za rad u raznim profesijama i zanimanjima ekonomske struke, savremeno poslovno okruženje nameće ekonomistima neophodnost poznavanja i drugih oblasti kao što su informatika i informacioni sistemi, pravo, matematika, statistika, strani jezik, kao i sociološke nauke. Ova znanja olakšavaju savladavanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i analize podataka za potrebe donošenja odluka kojim se rešavaju operativni i taktički problemi i identifikuju njihove posledice na poslovanje preduzeća.

Razvoj kritičkog i analitičkog pristupa prosuđivanju i zaključivanju omogućava budućim ekonomistima da blagovremeno identifikuju izazove u okruženju, i reaguju na njih, i da donesu odgovarajuće odluke kojim će smanjiti njihov negativan uticaj na tržišnu poziciju preduzeća ili ih iskoristiti kao šansu. Pred izazovima globalnog okruženja, domaća preduzeća se suočavaju sa globalnim konkurentima. Sposobnost razumevanja potrebe za stvaranjem i negovanjem dugoročnih odnosa sa potrošačima, konkurentima i poslovnim partnerima dovodi buduće ekonomiste u poziciju da preduzeću, u kojem razvijaju svoju profesionalnu karijeru, omoguće dugoročni rast i razvoj.

Svrha programa je i razvoj svesti studenata da individualna kultura svakog zaposlenog korelira sa korporativnom kulturom, pri čemu se individualni interesi podređuju interesu korisnika-potrošača, kao i drugih zainteresovanih za njegovo uspešno poslovanje (zaposleni, poslovni partneri, akcionari…). Važan segment čini upravljanje konfliktima među zaposlenim na istim ili različitim hijerarhijskim nivoima, te je svrha programa i razvoj komunikacionih sposobnosti i veština u cilju izbegavanja konflikata u preduzeću i jačanja koordinacije na svim nivoima.

Samostalnom izradom završnog rada student se upoznaje sa korišćenjem primarnih i sekundarnih izvora informacija, analitičkim i sintetičkim metodom razmišljanja i pisanja, te se priprema za eventualni nastavak studiranja na diplomskim akademskim studijama – master, a kasnije i na doktorskim studijama.

Svrha realizacije programa osnovnih akademskih studija poslovne ekonomije je formiranje ekonomista koji će doprineti sopstvenom razvoju, razvoju preduzeća, srpske privrede i društva.

Ciljevi programa

Osnovni cilj studijskog programa Poslovna ekonomija odnosi se na intenciju da se studentima pruži mogućnost da steknu osnovna i specifična znanja iz oblasti poslovne ekonomije, koja će im omogućiti da nakon završenih osnovnih studija ostvare svoje pojedinačne ciljeve. Koncept programa, njegova svrha i struktura, postavljeni su tako da odslikavaju nekoliko parcijalnih, najbitnijih ciljeva koji su u funkciji ostvarivanja prethodno definisanog primarnog cilja.

Parcijalni ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija, jesu:

  • Pružanje fundamentalnih znanja iz moderne ekonomske teorije sa akcentom na oblasti realne i finansijske poslovne ekonomije, kao osnove za kreiranje kompetencija;
  • Školovanje kadrova koji su sposobni da nova tehnološka rešenja adekvatno primene kroz nove poslovne metode i nova ekonomska i organizaciona rešenja.
  • Kreiranje različitih kompetencija studenata kroz pružanje teorijskih, stručnih i praktičnih znanja u oblasti menadžmenta, marketinga, bankarstva, poslovnih finansija, finansijskih tržišta, informacionih tehnologija, sa ciljem jasnog razumevanja i sagledavanja aktuelnih poslovnih izazova preduzeća i finansijskog sektora;
  • Stvaranje intelektualnih kapaciteta za nezavisno, analitičko, logičko analiziranje, rasuđivanje i donošenje odluka pri rešavanju ekonomskih problema;
  • Razvijanje kapaciteta za kvantitativnu analizu;
  • Stvaranje sposobnosti za praćenje dinamičnih promena u poslovnom okruženju i za razumevanje političkog, socijalnog i kulturnog okvira u kome rade preduzeća u zemlji i u inostranstvu, i osposobljavanje za uočavanje specifičnosti koje treba uvažiti u kreiranju poslovnog nastupa.
  • Razvijanje oralnih veština, timskog rada, kao i podsticanje studenata da samostalno koriste naučnu literaturu i druge izvore podataka, ovladaju osnovnim metodološkim znanjima i tehnikom naučnog istraživanja.

Ciljevi programa osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta, a to su: povećanje kvaliteta visokog obrazovanja i efikasnosti studija u oblasti ekonomskih nauka-poslovne ekonomije, unapređenje nastavnih planova i programa studija poslovne ekonomije, unapređenje naučnoistraživačkog rada u ovoj i njoj srodnim oblastima, modernizacija tehnološke opremljenosti, poboljšanje doprinosa lokalnoj i nacionalnoj zajednici.

Ciljevi realizacije studijskog programa Poslovna ekonomija su formulisani kroz kreiranje potrebnih kompetencija budućih stručnjaka koji će moći adekvatno da odgovore zahtevima koji se postavljaju pred njima na budućim radnim mestima. Uspešna realizacija prethodno navedenih ciljeva otvara mogućnost studentima da, u skladu sa Bolonjskim procesom, nastave svoje stručno usavršavanje na domaćim i stranim univerzitetima.