Студијски програм првог нивоа студија основних академских студија

Смер: Пословна економија

III Назив предмета С Тип Статус
предмета
Часови активне наставе Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 307-1-2 ЕКО Економија I ТМ О 3 2 9
2. 307-1-2 МАТ Математика I СА О 3 2 8
3. 307-1-2 ИНФ Информатика I НС О 3 2 9
4. 307-1-2 Е1А Пословни енглески језик 1 A I СА О 3 2 4
5. 307-1-2 СТА Статистика II ТМ О 3 2 9
6. 307-1-2 МАР Маркетинг II СА О 3 2 9
7. 307-1-2 УУБ Увод у бизнис II АО О 3 2 8
8. 307-1-2 Е1Б Пословни енглески језик 1 Б II СА О 3 2 4
                                Укупно часова активне наставе на год.студија 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 307-1-2 ППР Пословно право III НС О 3 1 7
2. 307-1-2 РАЧ Рачуноводство III НС О 3 2 8
3. 307-1-2 ОМП Основи међународ. пословања III СА О 3 2 6
4. 307-1-2 Е2А Пословни енглески језик 2 А III СА О 3 2 3
5. 307-1-2
ИБ 1
ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се један од два понуђена предмета)
307-1-2 ММА Међународни маркетинг III СА ИБ 3 1 7
307-1-2 МОП Менаџмент операција
6. 307-1-2 ОФИ Основи финансија IV СА О 2 2 8
7. 307-1-2 УЉР Основи управљања људским ресурсима IV СА О 3 1 8
8. 307-1-2 СОЦ Социологија IV АО О 3 2 8
9. 307-1-2 Е2Б Пословни енглески језик 2 Б IV СА О 2 2 5
                                  Укупно часова активне наставе на год.студија 60
  ТРЕЋА ГОДИНА
1. 307-1-2 АНП Анализа пословања V СА О 4 2 9
2. 307-1-2 ОПО Организационо понашање V ТМ О 3 2 9
3. 307-1-2 БФТ Берзе и финансијска тржишта V АО О 3 3 7
4. 307-1-2
ИБ 2
ИЗБОРНИ БЛОК 2  (бира се један од два понуђена предмета)
307-1-2 ЛОГ Логистика V НС ИБ 3 2 9
307-1-2 УПР Управљање ризицима
5. 307-1-2 ФИМ Финансијски менаџмент VI ТМ О 4 2 9
6. 307-1-2 ОЕП Основи електронског пословања VI АО О 3 3 8
7. 307-1-2
ИБ 3
ИЗБОРНИ БЛОК 3 (бира се један од два понуђена предмета)
307-1-2 ОТМ Основи технолошког менаџмента VI НС ИБ 4 2 9
307-1-2 ПИС Пословни информац. системи
                                   Укупно часова активне наставе на год.студија 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 307-1-2 УСМ Увод у стратегијски менаџмент VII ТМ О 4 2 8
2. 307-1-2 ОСО Основи осигурања VII НС О 4 2 8
3. 307-1-2
ИБ 4
ИЗБОРНИ БЛОК 4  (бирају се два од четири предмета)
307-1-2 УИР Управљање истраж.
и развојем предузећа
VII НС ИБ 3 3 7
307-1-2 ЕПР Економија природних ресурса
4. 307-1-2 ИСМ Информациони системи менаџмента VII НС ИБ 3 3 7
307-1-2 ОПИ Операциона истраживања
5. 307-1-2 БАН Банкарство VIII НС О 4 2 7
6. 307-1-2
ИБ 5
ИЗБОРНИ БЛОК 5  (бирају се два од четири  предмета)
307-1-2 ПОЕ Пословна етика VIII АО ИБ 3 2 6
307-1-2 ИКМ Интеркултурни менаџмент
7. 307-1-2 ПОС Продаја осигурања VIII НС ИБ 3 2 7
307-1-2 ПЕУ Право Европске уније
8. 307-1-2 ЗРА Завршни дипломски рад VIII   10
Укупно часова активне наставе на год.студија 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
Naziv predmeta
   semestar
   ESPB  
I GODINA
Ekonomija I 9
Matematika I 8
Informatika I 9
Poslovni engleski jezik IA I 4
Statistika II 9
Marketing II 9
Uvod u biznis II 8
Poslovni engleski jezika 1B II 4
II GODINA
Poslovna statistika III 9
Računovodstvo III 9
Menadžment III 7
Monetarne i javne finansije III 9
Engleski jezik II IV 8
Finansijski menadžment IV 9
Osnovi upravljanja ljudskim resursima IV 9
III GODINA
Teorija i analiza bilansa V 9
Bankarstvo V 9
Organizaciono ponašanje V 9
Berze i finansijska tržišta V 9
Poslovno pravo VI 8
Izborni 1 VI
    Uvod u ekonometriju VI 8
    Proizvodna logistika VI 8
Izborni 2 VI
    Ekonometrija prirodnih resursa VI 8
    Menadžment operacija VI 8
IV GODINA
Upravljanje projektima VII 10
Ekološki menadžment VII 8
Izborni 3 VII
    Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu VII 8
    Održivi razvoj preduzeća VII 8
Izborni 4 VII
    Osnovi upravljanja IS VII 8
    Pravo Evropske unije VII 8
Osiguranje VIII 8
Izborni 5 VIII
    Međunarodno poslovno pravo VIII 8
    Ponašanje potrošača VIII 8
Završni rad VIII 10