Kompetencije studenata

Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Poslovna ekonomija, a na osnovu usvojenih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti mikro i makro ekonomije, menadžmenta, finansija, kvantitativnih disciplina, informatike i engleskog jezika, studenti formiraju opšte i specifične kompetencije, tj. sposobnosti koje će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima u svojim budućim zanimanjima ili da, pak, nastave svoj proces životnog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom, u zemlji ili inostranstvu.

Opšte kompetencije tj. sposobnosti odnose se na:

 • Sposobnost za razumevanje osnovnog koncepta ekonomske nauke i struke (ekonomske prakse), sa ciljem primene stečenog znanja u praksi;
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđenja rešenja, kao i posledica istih;
 • Sposobnost primene metoda, postupaka i procesa istraživanja;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • Sposobnost za samostalnost i kolegijalnost u profesionalnom obavljanju pojedinačnog zadatka ili zadatka u timu;
 • Sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja oralno, ili u pisanom obliku.

Predmetno-specifične kompetencije, tj. sposobnosti odnose se na:

 • Analizu osnovnih promena u ekonomskom i društvenom okruženju, kao i u nacionalnoj ekonomskoj politici, bitnih za poslovanje preduzeća;
 • Analizu i rešavanje konkretnih problema i izazova u preduzeću, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka iz oblasti menadžmenta, marketinga, upravljanja ljudskim resursima;
 • Sposobnost sagledavanja razvojnih procesa i mogućnosti u preduzeću, na osnovu poznavanja tehnika i metoda investiranja, principa upravljanja projektima, istraživanja i razvoja, kao i analize tržišta;
 • Predviđanje promena u poslovanju preduzeća u uslovima izazova održivog razvoja, korišćenjem znanja iz ekološkog menadžmenta i ekonomije prirodnih resursa;
 • Analizu finansijskog stanja preduzeća i analizu finansijskog okruženja, što će omogućiti znanja iz oblasti računovodstva, poslovnih finansija, osiguranja, bankarstva, berzi i finansijskih tržišta;
 • Savladavanje principa, metoda i tehnika tradicionalnog i savremenog poslovanja finansijskih insitucija: banaka, osiguravajućih kuća i investicionih fondova;
 • Sposobnost korišćenja modernih statističkih, informatičkih i osnovnih ekonometrijskih softvera, sa ciljem sprovođenja savremene obrade podataka, kvantitativne analize i provere postavljenih teza i pretpostavki u praksi;
 • Povezivanje znanja iz različitih oblasti i sposobnost praćenja novina u struci.

Ishod učenja

Na osnovu uspešno završenog studijskog programa Poslovna ekonomija, diplomirani student bi trebalo da može da:

 • Objasni ključne izazove i upravlja strateškim promenama u preduzeću, na osnovu sagledanih promena u samom preduzeću i njegovom okruženju;
 • Definiše oblasti i metode investiranja preduzeća, analizira faze projektnog upravljanja, kao i da kvantitativno utvrdi potrebna ulaganja i očekivane rezultate investicija;
 • Objasni uticaj socijalnih, ekonomskih i pravnih promena u zemlji i okruženju na ekonomiju Srbije i poslovanje preduzeća i finansijskog sektora;
 • Predvidi i definiše promene u finansijskom položaju i finansijskom poslovanju preduzeća na osnovu preduzetih aktivnosti i mogućnosti u finansijskom sektoru (na berzi, u bankarskom sektoru, osiguranju);
 • Izabere i primeni adekvatne finansijske kalkulacije, tehnike i strategije, u cilju utvrđivanja rezultata poslovanja, zaštite od rizika, formulisanja finansijske strukture i investicija organizacije;
 • Ovlada savremenim tehnikama poslovanja u poslovnim bankama, na berzi i osiguravajućim društvima.
 • Odredi pravce rasta i razvoja preduzeća u zavisnosti od pretpostavki koncepta održivog razvoja i ekoloških standarda;
 • Predvidi operativne i taktičke poslovne probleme (iz oblasti menadžmenta, marketinga, logistike), kao i da osmisli i primeni adekvatna poslovna rešenja;
 • Koristi osnovne elemente savremenih informacionih tehnologija u poslovanju preduzeća i finansijskih institucija.