Odluku i o raspisivanju konkursa za upis na program diplomskih akademskih studija donosi senat Megatrend univerziteta, na predlog naučno-nastavnog veća Fakulteta i saglasnost saveta Fakulteta. Konkurs je jedinstven za sve institucije Megatrend univerziteta koje organizuju drugi nivo studija (diplomske akademske studije i specijalističke akademske studije).

Za upis na program diplomskih akademskih studija mogu da se prijave:

  • kandidati-državljani RS i pripadnici srpske nacionalne manjine iz Republike Srpske i Srpske Krajine i
  • kandidati-strani državljani.

Kandidati-državljani RS i pripadnici srpske nacionalne manjine iz Republike Srpske i Srpske Krajine moraju da imaju visokoškolsko akademsko obrazovanje ekonomskog usmerenja u trajanju od 4 godine i 240 ESPB, koje je stečeno u RS, ili Republici Srpskoj ili Srpskoj Krajini, ili u inostranstvu ukoliko im je priznata isprava (diploma) od strane nadležnog ministarstva RS.

Kandidati-strani državljani se upisuju pod istim uslovima kao državljani RS, uz dokaz o državljanstvu, priznatoj stranoj visokoškolskoj ispravi od strane nadležnog ministarstva ukoliko je stečena u inostranstvu, i uz odgovarajući nivo znanja srpskog jezika u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja Megatrend univerziteta.

Student se upisuje u statusu studenta koji se sam finansira.

Sprovođenje upisa vršiće Komisija za prijem kandidata na programe drugog nivoa studija prema Proceduri prijema studenata.