Svrha programa

Studijski program Preduzeće u međunarodnom okruženju ima prepoznatljivu svrhu, koja se ogleda u sticanju znanja i kompetencija neophodnih za zadovoljavanje opštih i specifičnih potreba savremenog preduzeća. Uspešno savladan studijski program diplomiranim studentima pruža kompetencije za samostalan i timski rad u različitim domaćim pravnim subjektima koji imaju ili planiraju međunarodnu poslovnu aktivnost. Lista pravnih subjekata je opširna i navešćemo samo neke od njih: nacionalna preduzeća, multinacionalne kompanije na nacionalnom tržištu, istraživačke i konsultantske firme. Takođe, diplomirani student studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju poseduje stručnu osnovu i kompetencije za dalje stručno i naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko se uzme u obzir činjenica da u dinamičnom međunarodnom okruženju preduzeća iz Srbije imaju teškoća da ostvare rast i razvoj, jasno je da su našoj privredi i društvu potrebni diplomirani ekonomisti koji mogu svojim znanjima (iz oblasti međunarodne trgovine, međunarodnih poslovnih finansija, fiskalne ekonomije, upravljanja proizvodnim procesima itd) da doprinesu razvoju preduzeća i nacionalne ekonomije u celini. Program će omogućiti studentima da steknu znanja potrebna za efikasnije upravljanje razvojem preduzeća, znanja o neophodnosti i načinu razvijanja odnosa preduzeća sa inostranstvom, o određivanju tehnika za povećanje konkurentnosti kroz strategije održivog razvoja i adekvatno upravljanje proizvodnim procesom, osiguranje poslova od rizika kojima je preduzeće izloženo.

Svrha programa diplomskih akademskih studija – Preduzeće u međunarodnom okruženju je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za poslovne studije u Vršcu: formiranje diplomiranih ekonomista, kompetentnih da pomognu u razvoju domaćih preduzeća, što je u interesu pojedinaca, privrede i društva. Program studentima nudi znanja i veštine pomoću kojih će se brzo i jednostavno asimilovati u ekonomsko okruženje, privrednu praksu i kvalitetno doprinositi konkurentskom pozicioniranju organizacije u kojoj su zaposleni.

Svrha programa je i nadgradnja stečenih znanja na osnovnim akademskim studijama višim znanjima i sadržajnijim teorijskim i praktičnim saznanjima, kao i pružanje osnova na samostalni kvalitativni i kvantitativni naučno-istraživački rad.

Ciljevi programa

Osnovni cilj studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju je da se, kvalitetnim naučno-obrazovnim radom, studentima omogući da steknu potrebna znanja iz relevantnih savremenih oblasti poslovne ekonomije, koje u maloj i otvorenoj privredi, kao što je Srbija, neizbežno imaju međunarodnu orijentaciju. Studenti treba da steknu znanja koja su preduslov uspešnog nastupa na međunarodnom tržištu i opstanka i razvoja na domaćem tržištu. Pored poznavanja različitih instrumenata spoljnotrgovinske politike u zemlji i svetu, tj. realnih tokova i njihove regulacije na međunarodnom tržištu, potrebno je da imati znanja o različitim metodama i tehnikama finansijskog poslovanja preduzeća sa međunarodnom dimenzijom. Takođe, poslovanje preduzeća će biti efikasnije uz znanja iz specifičnih  oblasti zakonodavstva i državne regulacije poslovanja na domaćem na međunarodnom tržištu.

Koncept programa, njegova svrha i struktura, postavljeni su tako da odslikavaju nekoliko parcijalnih, najbitnijih ciljeva koji su u funkciji ostvarivanja prethodno definisanog primarnog cilja.

Parcijalni ciljevi studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju jesu:

  • Ovladavanje studenata osnovama naučno-istraživačkog postupka i metoda kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, potrebnih za rešavanje ekonomskih problema;
  • Školovanje kadrova koji su sposobni da nova proizvodna i tehnološka rešenja adekvatno primene u organizaciji u kojima su zaposleni;
  • Kreiranje specifičnih kompetencija iz oblasti trgovine, poslovnih finansija i osiguranja, koje imaju veliki značaj u savremenom međunarodno orijentisanom preduzeću;
  • Razvijanje sposobnosti za analizu i primenu savremenih domaćih i međunarodnih poreskih i drugih regulatornih rešenja koja opredeljuju poslovanje preduzeća;
  • Razvijanje sposobnosti za praćenje dinamičnih promena u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju i osposobljavanje za uočavanje specifičnosti koje treba uvažiti u kreiranju poslovnog nastupa, od procesa proizvodnje do plasmana robe;
  • Stimulisanje stvaralaštva u načinu razmišljanja, dedukcije i analogije u istraživanju i logike u odlučivanju radi razvijanja kapaciteta za predviđanje promena u okruženju, definisanju rešenja i očekivanih posledica.

Ciljevi programa Preduzeće u međunarodnom okruženju usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta, a to su: povećanje kvaliteta visokog obrazovanja i efikasnosti studija u oblasti ekonomskih nauka-poslovne ekonomije, unapređenje nastavnih planova i programa studija poslovne ekonomije, unapređenje naučnoistraživačkog rada u ovoj oblastima, poboljšanje doprinosa lokalnoj i nacionalnoj zajednici. Kompetencije studenata su društveno opravdane i korisne, s obzirom na neophodnost da se domaća preduzeća što uspešnije uključe u tržišnu utakmicu na međunarodnom nivou.