Naziv programa: diplomske akademske studije Preduzeće u međunarodnom okruženju
Vrsta studija: studije drugog nivoa – diplomske akademske studije

Obim studija:
60 ESPB

Studije se izvode na klasičan način, traju 1 godinu (2 semestra).

Uslovi za upis: prethodno završene osnovne akademske studije  (240ESPB).

Uslovi za prelazak: prelazak studenata sa drugih programa se obavlja pre početka semestra, na osnovu molbe studenta, dokaza o statusu, položenim ispitima, ostvarenim ESPB bodovima, nastavnog plana i programa ustanove sa koje vrši prelaz. Nadležna komisija – komisija za rešavanje molbi,  žalbi  i prigovora u natsvnom procesu procenjuje da li pojedini ispiti koji su položeni na instituciji sa koje kandidat vrši prelazak i ostvareni broj ESPB se mogu priznati.
Akademski naziv: master ekonomista