MEGATREND UNIVERZITET zvanično je akreditovan juna 2010. godine. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, dana 11.06.2010. godine, donela je Uverenje o akreditaciji Megatrend univerziteta.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Vršac, u sastavu Megatrend univerziteta, podneo je 04.02.2009. godine Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta zahtev za akreditaciju tri studijska programa u okviru obrazovno naučnog polja Društveno-humanističkih nauka: Osnovnih akademskih studija, Diplomskih akademskih studija, Specijalističkih akademskih studija i Fakulteta kao ustanove.

Specijalističke akademske studije – Finansijski menadzment, akreditovane su
Rešenjem br. 612-00-275/2009-04 od 25.12.2009. godine.

Diplomske akademske studije – Preduzeće u međunarodnom okruženju, akreditovane su
Rešenjem br. 612-00-00135/20/2010-04 od 27.04.2010. godine.

Osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija, akreditovane su
Rešenjem br. 612-00-00135/43/2010-04 od 27.12.2010. godine.

Fakultet za poslovne studije Vršac kao ustanova, akreditovan je
Rešenjem br. 612-00-00135/43/2010-04 od 27.12.2010. godine.

Dozvola za rad Fakulteta za poslovne studije Vršac, izdata je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-371/2011-06 26.12.2011. godine, kojom se Fakultetu kao visokoškolskoj ustanovi sa svojstvom pravnog lica, odobrava izvođenje akreditovanih studijskih programa, i to:

  • Na studijski program Osnovnih akademskih studija
    -Poslovna ekonomija (240 ESPB), može se upisati 90 studenata.
  • Na studijski program Diplomskih akademskih studija
    -Preduzeće u međunarodnom okruženju (60 ESPB), može se upisati 25 studenata.

Na studijski program Specijalističkih akademskih studija
-Finansijski menadzment (60 ESPB), može se upisati 25 studenata.

Fakultet za poslovne studije Vršac – Uverenje o akreditaciji